Лого на ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ, Скопје

ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ, Скопје

Трговско друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје
Бул. Кочо Рацин б.б.
02/3069-916
www.vero.com.mk
sec@vero.com.mk
Дејност Трговија на мало во неспецијализирани продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун
Менаџер
Позиција /
Приход 4,806,360,106.00 МКД
Раст приход 10.49 %
Добивка 599,675,951.00 МКД
Раст добивка -1.77 %
Ранг најголеми 26
Ранг најуспешни 18
Вработени 1024
Година
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2007
2006
2005